Photo taken at: Southwest Atlanta, Atlanta, Georgia